Algemene voorwaarden Langeveld Automotive

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Langeveld Automotive partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van client zijn niet van toepassing, tenzij deze door Langeveld Automotive uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Langeveld Automotive eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Langeveld Automotive.

De verplichtingen van Langeveld Automotive gaan nooit verder dan door Langeveld Automotive schriftelijk is bevestigd.

 

 

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Langeveld Automotive zijn vrijblijvend en geldig gedurende 8 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien client het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Langeveld Automotive gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door client verstrekte informatie, waarbij Langeveld Automotive mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien client en Langeveld Automotive de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”.

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.

Onverminderd het in artikel 3 lid 4 mogen naast evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in leveranciersprijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen prijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van overeengekomen prijs door Langeveld Automotive plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen 8 dagen na die kennisgeving schriftelijk plaats te vinden.

 

 

 

Artikel 4 Medewerking door client

Client zal Langeveld Automotive steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Langeveld Automotive verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat client zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door client verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Langeveld Automotive bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 5 Uitvoering

Langeveld Automotive neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Langeveld Automotive zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van client, mits dit naar oordeel van Langeveld Automotive bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Langeveld Automotive het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Langeveld Automotive in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Langeveld Automotive.

Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van Langeveld Automotive een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens client te voldoen, is Langeveld Automotive bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

 

 

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

 

 

 

Artikel 8 Prijs en betaling

Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. (bijvoorbeeld betaling direct voor de op- of aflevering van het object)

Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Langeveld Automotive aan te wijzen bankrekening.

Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de client verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.

Indien client de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Langeveld Automotive is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft client bezwaar tegen een factuur van Langeveld Automotive dan geeft cliënt dit binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 8 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Voor zakelijke clienten zijn alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Voor particuliere clienten zijn alle prijzen inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

 

 

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de client niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Langeveld Automotive schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Langeveld Automotive ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

 

 

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Langeveld Automotive opgeschort. In dat geval is Langeveld Automotive verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Langeveld Automotive zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Langeveld Automotive kan worden gevergd.

 

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Langeveld Automotive bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Langeveld Automotive gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

 

 

Artikel 11 Vervangen onderdelen

De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van Langeveld Automotive, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de client direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

 

 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Langeveld Automotive beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijk van Langeveld Automotive wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van Langeveld Automotive wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client

Langeveld Automotive onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en

Langeveld Automotive ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Langeveld Automotive is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Langeveld Automotive, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Langeveld Automotive geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Langeveld Automotive niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

 

 

Artikel 13 Garantie

Langeveld Automotive garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Langeveld Automotive kan ten behoeve van de client een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.

Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Langeveld Automotive zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

Geboden garantie’s zijn niet overdraagbaar.

 

De in artikel 13 omschreven garantie geldt niet in het geval van:

a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens Langeveld Automotive onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de Langeveld Automotive bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;

b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de client aan Langeveld Automotive ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;

c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare onregelmatigheden in, op, of aan het product;

d. aantasting in, op, of aan het product die is ontstaan:

- door een van buiten komende oorzaak;

- aan niet door Langeveld Automotive aangebrachte of niet door Langeveld Automotive bewerkte delen;

e. gebreken aan objecten die na aflevering door Langeveld Automotive niet in de onderneming van Langeveld Automotive een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Langeveld Automotive schriftelijk aan de client uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;

f. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Langeveld Automotive bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de client voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – te rectificeren binnen het kader van hetgeen is overeengekomen;

 

 

 

Artikel 14 Annulering

Langeveld Automotive behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Langeveld Automotive kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Langeveld Automotive de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 15 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

 

 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 17 Geschillen

Alle geschillen tussen Langeveld Automotive en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Arnhem.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 

 

 

Artikel 18 Slotbepaling

Langeveld Automotive is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Langeveld Automotive.